ΒΟΛΟΣ Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, Διασκέδαση – Ψυχαγωγία και Αθλητισμός

— Κοινωνία — Έρχονται ομαδικές απολύσεις ΒΟΛΟΣ Μέσα από τον περιορισμό στο ελάχιστο, των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε υπουργού Εργασίας, περνά η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, που περιγράφει η έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO). Κλειδί στην κατάργηση των περιορισμών στον αριθμό των απολύσεων αποτελεί και το εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχο να αποφευχθεί το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης.

Η έκθεση επίσημα, θα κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας εντός των επόμενων ημερών, ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ προκειμένου στη συνέχεια, η ελληνική κυβέρνηση να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία με τα όσα ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σε αυτή, οι τεχνοκράτες του ILO περιγράφουν τις διεθνείς πρακτικές για τις ομαδικές απολύσεις, με βασική διαπίστωση ότι σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει εμπλοκή του εκάστοτε υπουργού Εργασίας στην οριστική απόφαση για ομαδικές απολύσεις.

Στην πράξη, φωτογραφίζει τις προωθούμενες αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δείχνοντας πως πρέπει να περιοριστούν οι αρμοδιότητες τόσο του υπουργού, όσο και των περιφερειαρχών, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει θυγατρικές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν οι απολύσεις αλλά και οι πολιτικοί, αφού δεν θα πέφ ΤΕΙ σε αυτούς το πολιτικό κόστος της όποιας απόφασης για μαζικές απολύσεις.

Κορυφαίο ρόλο στην όλη διαδικασία θα διαδραματίζει το εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Εάν ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με το επιχειρησιακό σωματείο, τις κλαδικές οργανώσεις αλλά και το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας τους λόγους, την περίοδο κατά την οποία προβλέπει να πραγματοποιήσει τις απολύσεις, τον αριθμό και την κατηγορία των εργαζομένων που απασχολούνται συνήθως, τον αριθμό των εργαζομένων που πρόκειται να απολυθούν, τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν οι υπό απόλυση εργαζόμενοι, τη μέθοδο υπολογισμού των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, τότε θα ανοίγει ο δρόμος για απολύσεις πολύ πάνω από το όριο των επιτρεπόμενων κάθε φορά. Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία θα είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, καθώς το βασικό επιχείρημα της τρόικας αλλά και των εργοδοτικών φορέων που πιέζουν για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, είναι να περιοριστούν τα λουκέτα.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται, από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους, ΒΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ART HOUSE για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, το όριο που οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίστηκε:
α) Μέχρι έξι εργαζόμενους, προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους και β) Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Διαδικασία Ομαδικών Απολύσεων

Η διαδικασία για την πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση γίνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων είναι 20 ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη. Για τις διαβουλεύσεις συντάσσεται πρακτικό και υποβάλλεται στο Νομάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας. Εάν υπάρξει συμφωνία των μερών οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται μέσα σε 10 ημέρες.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο υπουργός Εργασίας ή ο Νομάρχης μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή του πρακτικού εκδίδει απόφαση με την οποία μπορεί να παρατείνει τις διαβουλεύσεις για 20 ακόμη ημέρες με αίτηση των ενδιαφερομένων, ή να μην εγκρίνει τις απολύσεις.

Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ο εργοδότης μπορεί να πραγματοποιήσει τις απολύσεις στην έκταση που δέχτηκε κατά τις διαπραγματεύσεις. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις οι απολύσεις είναι άκυρες. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο την ακύρωση της απόλυσης τους και τους μισθούς υπερημερίας.

Προσοχή: Αν διακοπεί η λειτουργία μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των παραπάνω διαδικασιών, προκειμένου να γίνουν ομαδικές απολύσεις.

Τι ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ε.Ε. ισχύει η Οδηγία 98/95/ΕΚ η οποία υποχρεώνει τους εργοδότες να διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων. Η οδηγία έχει σκοπό την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους τρόπους εφαρμογής και τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων.
Διαβουλεύσεις

Ο εργοδότης που προτίθεται να πραγματοποιήσει ομαδικές απολύσεις οφείλει να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία. Οι διαβουλεύσεις αφορούν τουλάχιστον τις δυνατότητες αποφυγής ή περιορισμού των απολύσεων και την άμβλυνση των συνεπειών, ιδίως μέσω της προσφυγής σε κοινωνικά συνοδευτικά μέτρα που αποσκοπούν στην τοποθέτηση των απολυθέντων εργαζομένων σε άλλη θέση εργασίας ή στη μεταστροφή τους προς άλλο αντικείμενο εργασίας.

Διαδικασία ομαδικών απολύσεων

Η οδηγία προσδιορίζει τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί:

• ο εργοδότης κοινοποιεί γραπτώς κάθε σχέδιο ομαδικής απόλυσης στην αρμόδια αρχή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το σχέδιο απόλυσης και τις διαβουλεύσεις, εκτός της μεθόδου υπολογισμού των αποζημιώσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση παύσης δραστηριότητας που οφείλεται σε δικαστική απόφαση, η κοινοποίηση δεν είναι αναγκαία παρά μόνον έπειτα από ρητό αίτημα των αρχών•

• ο εργοδότης διαβιβάζει αντίγραφο της κοινοποίησης στους εκπροσώπους των εργαζομένων, που δύνανται να απευθύνουν τις παρατηρήσεις τους στην αρμόδια δημόσια αρχή.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

ΒΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ART HOUSE ΒΟΛΟΣ Αντ. Σαμαράς: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα!»

Αιφνιδιαστική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο Μιχελάκη — δημάρχων σε ταβέρνα της Κηφισιάς

Σε ιδιαιτέρως φιλικό κλίμα δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας, στη γνωστή ταβέρνα της Κηφισιάς, «Τηλέμαχος», ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης και δήμαρχοι της Αττικής, που εκλέγονται στη Β’ Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός, ΒΟΛΟΣ αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών, άκουσαν τις απόψεις των δημάρχων για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, ενώ ενημερώθηκαν και για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
Η είδηση ωστόσο είναι ότι οι δήμαρχοι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού, καθώς εκείνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην ταβέρνα στις 10 το βράδυ.

Κάποιοι από τους δημάρχους μάλιστα είχαν αποφασίσει να μην παραστούν, προφανώς επειδή θεώρησαν ότι η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, θα ήταν υπόθεση ρουτίνας.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη και έδωσε κανονικά το «παρών», προκαλώντας… πανικό στους απόντες.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός και όσοι απουσίαζαν σχεδόν… τσακίστηκαν για να ανέβουν στην Κηφισιά, με απόκλιση από μισή μέχρι μία ώρα, ανάλογα με την περιοχή που βρισκόταν ο καθένας.

Ο κ. Σαμαράς δεν άφησε να περάσει απαρατήρητη η απουσία τους και, απευθυνόμενος σε έναν εξ αυτών, του είπε: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα».

Τότε, ο κ. Μιχελάκης πήρε το λόγο και, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους, πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Αν ταξιδέψεις με τον πρωθυπουργό, για να τον προλάβεις, πρέπει να φύγεις με την προηγούμενη πτήση!».
ΒΟΛΟΣ Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του — Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, ΒΟΛΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας — νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΒΟΛΟΣ
source: http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=276436&catID=3
ΒΟΛΟΣ…